PRESENTACIÓ
Treballs Principals
Contacte


L´empresa "PROYECTEC, SA." va ser fundada el mes de desembre de 1989 a la ciutat  de  Lleida.  Està constituïda per un equip  de  professionals perfectament capacitats,  per desenvolupar-se dins del camp  de l'enginyeria civil,  dotat dels recursos materials ,  per abordar tot tipus de feines  en  el  seu conjunt.  L'equip bàsic es veu ampliat en funció dels requeriments puntuals de cada treball, amb professionals especialistes de primer ordre dins de cada camp .

Els treballs realitzats des de la seva fundació, han abastat totes  i  cadascuna de les Administracions Públiques presents en el seu àmbit de treball, ja sigui per la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Fomento, com per la Generalitat de Catalunya  Departament  de Política Territorial  i  Obres Públiques, Diputació Provincial de Lleida,  Ajuntaments  e  institucions de caràcter mixt  o privat com RENFE, GISA, REGSA, ACA, etc.


La empresa "PROYECTEC, SA." fue fundada en el mes de diciembre de 1989 en la ciudad de Lleida.  Está constituida por un equipo de profesionales , que estan perfectamente capacitados, para desenvolverse  en  el campo  de  la  ingeniería civil,  dotado de los recursos materiales para abordar todo tipo de trabajos en su conjunto.  El  equipo básico se ve ampliado  en  función  de  los  requerimientos  puntuales  de  cada  trabajo ,  con  profesionales  especialistas  de primer  orden dentro de cada campo.

Los trabajos realizados desde  su fundación han abarcado todas  y  cada una de las Administraciones Públicas presentes en su ámbito de trabajo, ya sea para la Dirección  General  de  Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento ,  como  para la Generalitat de Catalunya  Departament de Política Territorial i Obres  Públiques, Diputació Provincial de Lleida,  Ayuntamientos e instituciones de carácter mixto o privado como RENFE, GISA, REGSA, ACA, etc.


         Rambla Ferran, 30 5è 2a • 25007 Lleida • Tel: 973 243 300 • Fax: 973 243 772
                           
http://www.proyectec.eu • Email: proyectec@proyectec.eu

 
Top